Home

Lymfatická masáž

Pokud lymfatický systém nefunguje dobře, snižuje se i celková obranyschopnost organismu, což se nejčastěji projevuje celkovou tělesnou únavou, pocity vyčerpanosti, nemocemi, únavou nohou a otoky.

Cílem je podpora odtoku lymfy z postižených tkání užitím hmatů velkoplošných, maloplošných, kruhovitých i spirálovitých o pomalé frekvenci s jemným tlakem. Při lymfodrenáži se vždy postupuje z oblasti centrální směrem k periferii a to po předchozím vyprázdnění regionálních uzlin.


Last modified on Thursday, 20 August 2015 09:30
Rate this item
(1 Vote)
177 comments
 • gekllokjwer

  Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü
  Êî Êóä, Òàèëàíä
  âàæíî
  Êðàñíîäàð
  âàæíî
  Çàïîëÿðíûé
  âàæíî
  âàæíî
  Ìåêñèêà
  Çëàòîóñò
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  Îêëåíä
  Áîðçÿ
  Âèòåáñê
  âàæíî
  Àíãàðñê

  gekllokjwer Tuesday, 15 October 2019 00:50 Comment Link
 • gekllokjwer

  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî

  gekllokjwer Saturday, 12 October 2019 17:03 Comment Link
 • gekllokjwer

  Ëèäà
  Íèööà, Ôðàíöèÿ
  Õàéëèãåíáëþò
  Êîëîìíà
  Ýêèáàñòóç
  Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
  Êàëïèòèÿ, Øðè-Ëàíêà
  Íîâîêóéáûøåâñê
  Êîñòðîìà
  Ìîñêâà
  Êàìûøèí
  Áðàçèëèÿ
  Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
  Âàääóâà, Øðè-Ëàíêà
  Ïîäîëüñê
  Ðàìåíñêîå
  Ñïëèò, Õîðâàòèÿ
  Íîÿáðüñê

  gekllokjwer Friday, 11 October 2019 20:51 Comment Link
 • gekllokjwer

  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî

  gekllokjwer Thursday, 10 October 2019 02:14 Comment Link
 • gekllokjwer

  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî

  gekllokjwer Thursday, 10 October 2019 00:06 Comment Link
 • gekllokjwer

  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî

  gekllokjwer Wednesday, 09 October 2019 21:58 Comment Link
 • gekllokjwer

  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî

  gekllokjwer Wednesday, 09 October 2019 17:45 Comment Link
 • gekllokjwer

  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî
  âàæíî

  gekllokjwer Wednesday, 09 October 2019 15:38 Comment Link
 • gekllokjwer

  Êóïèòü Êîêàèí â Ìåùîâñê
  Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Øåáåêèíå
  ñïèäû Ñîêîë
  Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Äæàíêîé
  Çàêëàäêè ðåàãåíò â Àðñåíüåâå
  Çàêëàäêè Ñïèäû â Äåãòÿðñê
  Êóïèòü çàêëàäêó Àìô â Êîíñòàíòèíîâñê
  Øûìêåíò êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Äèæîí, Ôðàíöèÿ êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  êóïèòü çàêëàäêè ñîëü â Íåâèííîìûññê
  Êóïèòü çàêëàäêó Àìô â Êàëòàí
  Çàêëàäêè Ýêñòàçè â Àøà
  êóïèòü øèøêè â Ñûçðàíü
  Êóïèòü Øèøêè â Êóëäèãà
  ðîññûïü â Êóíãóðå
  Êóïèòü çàêëàäêó Ñêîðîñòü â Ïëàñò
  Ñåâèëüÿ, Èñïàíèÿ êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Êóïèòü çàêëàäêè Ìàðêè â Ìîñêâà

  gekllokjwer Monday, 07 October 2019 01:28 Comment Link
 • gekllokjwer

  Áîêà-×èêà êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Ôèëèïïèíû êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Ñûêòûâêàð êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Ðèåêà, Õîðâàòèÿ êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  ×åáîêñàðû êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Çààëüáàõ - Õèíòåðãëåìì êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Õóàí-Äîëèî êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Ñåìåé êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Áàëè-Òàáàíàí êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Êðèò êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Íîâîêóéáûøåâñê êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Íèööà, Ôðàíöèÿ êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Áðàçèëèÿ êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Òóðöèÿ êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Àëüêàëà-äå-Ýíàðåñ, Èñïàíèÿ êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Äîìèíèêàíà êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP
  Êàìåíñê - Óðàëüñêèé êóïèòü Ìàðèõóàíà Øèøêè Áîøêè, Êîêàèí, Àìôåòàìèí, Ãàøèø, Ýêñòàçè, MDMA, Ìåôåäðîí, Ñê ñêîðîñòü a-PVP

  gekllokjwer Sunday, 06 October 2019 02:33 Comment Link
Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.